ثبت نوبت کالا:    
  عبارت امنیتی روبرو  را وارد کنید:
 

 
       
       
   
       
       
به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع (اعم از شرکت های کشتیرانی، متصدیان حمل و نقل، صاحبان کالا و ...) در کالاهای وارده به انبارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی می رساند چنانچه ظرف مدت یک ماه پس از انقضای مدت اولیه ( دو ماه ) نسبت به تعیین و تکلیف و یا ترخیص و یا خروج کالاهای خود اقدام ننمایند، این منطقه جهت وصول مطالبات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و همچنین رفع تراکم و رسوب کالا و استفاده بهینه از ظرفیت انبارها و اماکن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف کالاهای مندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.


اطلاعات فوق هیچگونه ارزش قانونی ندارد .
در صورت هرگونه اطلاعات با دفتر امور بندری امور بندری شهید رجایی تماس حاصل فرمایید.